Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen The Consumers en een Member, tenzij The Consumers en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. 

Eenvoudig gezegd: Deze voorwaarden gelden voor alle leden van The Consumers V.O.F.

Definities
• Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij The Consumers.
• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen The Consumers en de Member.

1) Tot stand komen overeenkomst.

1. De Overeenkomst tussen The Consumers en de member komt tot stand door middel van:
1a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van The Consumers.
1b. Het fysiek aanmelden via een inschrijfformulier van The Consumers, met behulp van een Customer Advisor. Nadat de member de registratie voor The Consumers heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

2. Na totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot een standaard of premium account is deze persoon member van The Consumers. 

3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van The Consumers. worden overgedragen.

4. Een member heeft bij het online aanmelden het recht om aan The Consumers mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar The Consumers. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5. Indien de member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is The Consumers gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door The Consumers, kosten in rekening te brengen.

6. The Consumers gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. The Consumers heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.
6a. Mocht de member geen 18+ zijn dan is het belang dat er toestemming wordt gevraagd aan een voogd. Dit wordt door The Consumers gecheckt en gearchiveerd. 

7. The Consumers verwerkt persoonsgegevens van de member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 

8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt The Consumers de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Informatie aan de werkgever van de member over het gebruik van het membership
e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van The Consumers. 

9. The Consumers mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

10. De door de member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2) Abonnementsgelden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 1, 3, 6, 12 of 18 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.

2. De ingangsdatum van het abonnement is vanaf de eerste van de maand. De eerste factuur zal worden geprijsd tot het begin van de volgende maand. 

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat The Consumers de aanmelding heeft ontvangen.

4. De member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. The Consumers biedt de member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.

5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website. De laatste mogelijkheid is het betalen via factuur. Deze worden een week voor aanvang van een nieuwe maand verstuurd. Gelieve deze binnen 10 dagen te betalen.  

6. De betaling dient in het uiterste geval op de laatste dag van de maand op de rekening van The Consumers te zijn binnengekomen. The Consumers is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de member een betalingsherinnering gestuurd. De member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de member.

8. The Consumers is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Je abonnement bij The Consumers duurt 1, 3, 6, 12 of 18 maanden, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten. Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.

Eenvoudig gezegd

Na aanmelding via de website van The Consumers word jij member van The Consumers.Na start van jouw plan heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. The Consumers slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

Niemand is perfect, The Consumers ook niet. The Consumers doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek. The Consumers respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en The Consumers lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk. Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan The Consumers begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. The Consumers mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt The Consumers dan voor een nette afhandeling van zaken.

Als je member wordt, word je ook aangemeld voor de mobile Consumers app. Hoe leuk is dat. Je hebt daardoor altijd toegang tot The Consumers app.

The Consumers is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen.

Een membership eindigen doe je door middel van het opzegformulier. Jouw membership wordt dan beëindigd na de duur van 3, 6, 12 of 18 maanden.

Tussentijds stoppen kan niet.

Als jij gedurende jouw eerste zes maanden traject niet het gewenste (realistische) resultaat hebt behaald, krijg je je geld terug, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je je traject op de juiste wijze hebt gevolgd en je niet tussentijds je gewenste resultaat hebt veranderd.

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en The Consumers ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. The Consumers levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: gedrag, voeding, training en herstel.

2. De door The Consumers te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat de diensten van The Consumers.online geleverd worden, kan The Consumers. niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. The Consumers zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de member ontvangen wordt.

5. Inbreuk op rechten van de member dienen per e-mail gemeld te worden op info@theconsumers.nl. Na de melding zal The Consumers de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6. De member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met The Consumers.

7. De member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8. De member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9. De member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de member zal worden aangepast.

10. De member mag derden geen toegang verschaffen tot The Consumers via haar eigen registratie. Bij overtreding is de member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11. De member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij The Consumers en derden, ten gevolge van de door de member gedeelde informatie.

12. De member gaat akkoord dat The Consumers alle door de member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.

13. The Consumers behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van The Consumers te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan The Consumers.

4) Toegang tot The Consumers app en openingstijden

1. De member heeft 24/7 toegang tot The Consumers app. De Coaches op The Consumers app zijn van maandag t/m zondag van 9:00-17.00 bereikbaar. 

2. Zolang er door de member niet aan de betalingsverplichting op basis van de Overeenkomst is voldaan kan de member de toegang tot The Consumers app worden geweigerd.

3. The Consumers app is gerechtigd de deuren gesloten te houden op officiële nationale feestdagen of vanwege reparatie en onderhoudswerkzaamheden. De member heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

4. De member is zich ervan bewust dat er in The Consumers app foto’s van de member kunnen worden gemaakt in het kader van de bedrijfsvoering van The Consumers. De member verleent bij dezen toestemming voor de openbaarmaking en/of de verveelvoudiging ervan door The Consumers. De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. De member doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

5) Risico en aansprakelijkheid

1. The Consumers is niet aansprakelijk voor schade van de member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

2. The Consumers is niet aansprakelijk voor schade van de member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door The Consumers geleverde diensten.

3. The Consumers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de member zijn aangeleverd.

4. The Consumers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van The Consumers.

5. The Consumers is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

6. The Consumers is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door The Consumers geleverde diensten.

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van The Consumers  zou liggen, is de aansprakelijkheid van The Consumers beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van The Consumers. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van The Consumers geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van The Consumers beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door The Consumers aan de member in rekening is gebracht.

8. Het zich bevinden in The Consumers app en het daardoor gebruik maken van de toestellen en faciliteiten in de spotschool is geheel voor eigen risico van de member.

9.The Consumers en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

10. The Consumers en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de member en/of derden.

11. De member is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Consumers app indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

6) Beëindigen

1. Een membership eindigen gebeurd uitsluitend wanneer hiervoor het opzegformulier is ingevuld.

2. De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.

3. The Consumers behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Member in The Consumers app, op aangeven van medewerker van The Consumers de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt

7) Intellectuele eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van The Consumers en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. The Consumers verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (The Consumers) recht om de producten en diensten van The Consumers te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door The Consumers op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door The Consumers geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van The Consumers en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.

4. Wanneer in een overeenkomst tussen The Consumers en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van The Consumers wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van The Consumers te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met The Consumers.

8) Communicatie

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door The Consumers zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. De member gaat ermee akkoord dat The Consumers de member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3. Binnen de diensten van The Consumers kunnen members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van The Consumers en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.

4. Het staat The Consumers ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

9) Slotbepalingen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met The Consumers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Consumers en een member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Door het aangaan van een membership verklaart de member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. The Consumers is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

10) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’

Artikel 1: Definities

• Coaching & CoachingPremium abonnement: een door The Consumers op maat gemaakte dienst voor de duur van 1, 3, 6, 12 of 18 maanden.
• Deelnemer: een natuurlijk persoon die een abonnement bij The Consumers heeft afgenomen.
• Coach: de Coach van de Deelnemer bij een The Consumers Standaard en Premium abonnement.

Artikel 2: Voorwaarden ‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van zes maanden waarin de Deelnemer een persoonlijk schema volgt.

85% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.

90% van de dagen contact met een Consumer Coach of op 85% van de contactdagen contact met de Online Coach: contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar The Consumer coach door middel van de chatfunctie in The Consumers app. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar programma altijd zien of hij/zij dit heeft gedaan.

• 85% van de dagen je progressie afvinken:

• 85% van de dagen een motivatiecijfer doorgeven;

• 85% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:

• 85% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten;

• 85% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken;

• 85% van de trainingen de resultaten invullen;

• 85% van dagen de slaapuren en het supplementengebruik invullen.

Elke vier weken het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert elke vier weken zijn/haar progressiefoto’s met bijbehorende metingen in op het moment dat de The Consumers app hierom vraagt.

The Consumers en de Deelnemer kunnen altijd in hun eigen portal zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Artikel 3: Resultaat behalenOf de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen The Consumers, de Personal Coach en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?Indien de Deelnemer na zes maanden The Consumers het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:        
                                                          
• Teruggave aankoopbedrag;      
                                  
• Een nieuw abonnement voor 6 maanden.    
       
Indien de deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar Abonnement zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: BlessureIndien de Deelnemer gedurende zijn/haar traject geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat The Consumers. uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.

The Consumers kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.

Jouw op maat gemaakte plan (waaronder dus de gedragslessen, je trainingen en de berichten van je Coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft The Consumers straks geen bestaansrecht meer. Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van The Consumers op basis van de informatie van The Consumers

11) Aanvullende voorwaarden betreffende: Coaching & CoachingPremium

1. Tussentijds upgraden van een coaching naar een coachingPremium abonnement is mogelijk. Tussentijds downgraden van een Premium naar een coaching abonnement is niet mogelijk.

Maak jouw start aan een
fitter en gezonder leven

Plan een intake
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.